بسم الله الرحمن الرحیم

پروژه ای تحت عنوان  :   ** **

فی الحال از گفتن نام این پروژه خودداری می کنیم ؛ تا به وقت معین ...
پروژه : ** ** 
این پروژه که از سال ها پیش کلید خورده است ؛ دارای اهدافی می باشد که بیان ان بسیار بهت انگیز و درحال حاضر خارج ازتوان هضم سیاسی مردم می باشد .
اما ؛ قصد ما بر این است که در اینده ای بسیار نزدیک  با هوشیاری و تدبیر کامل :
زمینه شکل گیری ,  اشخاص  سازمان ها و حزب های شکل دهنده و طراح , استارت و کلید پروژه ,
سیر پیشرفت این پروژه وسرانجام  اهداف نهایی این پروژه را تمام وکمال , برای شما جوانان متفکر شیعی شرح  دهیم .

 

 

 


https://telegram.me/bashgahideological
باشگاه :درنوردیدن مرزهای ایدئولوژیک

منبع : درنوردیدن مرزهای ایدئولوژیک |پروژه ای تحت عنوان : ** **
برچسب ها : پروژه